Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Certifikace společnosti Středomoravské stavby s.r.o.

 

ČSN EN ISO 9001

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

ČSN EN ISO 14001

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

FASÁDA ROKU 2008

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2011 na území České republiky. Vyhlašovatel jmenuje před vyhlášením soutěže odbornou porotu. Úkolem poroty je na základě objektivních kritérií vyhodnotit vítězné práce z děl přihlášených do soutěže.

FASÁDA ROKU 2006

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2011 na území České republiky. Vyhlašovatel jmenuje před vyhlášením soutěže odbornou porotu. Úkolem poroty je na základě objektivních kritérií vyhodnotit vítězné práce z děl přihlášených do soutěže.

SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Jeho význam je o to větší, že v České republice není v současné době žádný státní centrální orgán pro resort stavebnictví. Části oboru spadají pod správu pěti ministerstev: průmyslu a obchodu, dopravy, pro místní rozvoj, zemědělství a ministerstvo životního prostředí.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ŠRAMEK

Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

POLITIKA KVALITY A ENVIROMENTU

Politika kvality a enviromentu vychází ze základního smyslu podnikání, tj. dosahování ekonomického profitu prostřednictvím uspokojování očekávání, potřeb a požadavků našich zákazníků a je prvním závazným záměrem společnosti ke kvalitě a vlivu na životní prostředí.